Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlar bakımından ecrimisil ihbarnameleri
Av. Ezgi EFENDİOĞLU ÇİÇEK...

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlar bakımından ecrimisil ihbarnameleri

Bu içerik 646 kez okundu.

HUKUK KÖŞESİ / Av. Ezgi EFENDİOĞLU ÇİÇEK / [email protected]

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin d bendinde ecrimisil; hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın idarece talep edilen tazminat olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin e bendinde ise, fuzuli şagil yani taşınmazı işgal eden kişinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir, şeklinde tanımlanmıştır.

Hazine arazilerinin izinsiz kullanımının tespit edilmesi halinde ilgili idare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ecrimisil ihbarnamesi düzenlemektedir. Ecrimisil ihbarnamesi düzenlenirken idare öncelikle taşınmazın işgal edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanarak, tespit tarihinden geriye dönük beş yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Ecrimisil bedeli; bedel tespit komisyonunca tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde birbuçuğundan; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda tarım dışı kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde üçünden az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırları içinde olan ve tarımsal amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların tarımsal amaçlı kullanımından dolayı ecrimisil tespit ve takdirinde, tarımsal kullanım dikkate alınır. Ancak, bu taşınmazların ecrimisil bedeli taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu ilçede taban, kıraç ve sulu arazi için belirlenen emlak vergisine esas asgari arazi metrekare birim bedellerinin yüzde bir buçuğundan az olamaz.

Ecrimisil ihbarnamelerinde idare tarafından herhangi bir hata yapılmış olması halinde, ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Milli Emlak Müdürlüğüne başvuruda bulunularak ecrimisil ihbarnamesinin düzeltilmesi talep edilebilir. Düzeltme istemleri en geç otuz gün içerisinde bu konuda oluşturulan komisyonlarca karara bağlanır. Sonuç yine on beş gün içerisinde ilgililere tebliğ edilerek ecrimisil  düzeltme ihbarnamesi ile yeniden tebliğ edilir.

Bunun yanı sıra ecrimisil ihbarnamesine karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idari yargıda işlemin iptali davası açılabilir. Danıştay’ın konuya ilişkin verdiği kararlara bakıldığında, idarenin aynı taşınmaz için önceki tarihlerde de ecrimisil tahakkuk ettirmesinin, yapılan işgali idarece bilindik kıldığını, bir başka ifade ile yapılan işgalin idare tarafından bilindiğini ve bu durumun zımni bir izin mahiyetinde olduğu kanısına varmıştır.

Danıştay 6. Daire’nin 15.05.1996 tarihli, 1995/4058 Esas ve 1996/2175 sayılı kararında; “Dosyanın incelenmesinden, davacının aynı taşınmazı işgali nedeniyle uyuşmazlık konusu dönemden önceki dönemlerde de ecrimisil tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından, davacı işgalinin davalı idarenin bilgisi dahilinde bulunduğu açıktır. Onbeş gün içinde sona erdirilmesi gereken fuzuli işgalin ecrimisil karşılığı sürdürülmesi yukarıda aktarılan yasal düzenlemelerle bağdaştırılamaz. Bu durumda davacının artık davalı idarenin bilgisi dahilindeki işgalinden dolayı, fuzuli şagil olarak nitelendirilmesi ve ecrimisil istenmesi mümkün olmadığından 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre kiraya verilmesi veya tahliyesi yoluna gidilmesi gerekirken ilk olarak yapılan ecrimisil tahakkukunda belirtilen son işgal tarihinden sonraki tarihler için davacıdan fuzuli işgal tazminatı niteliğindeki ecrimisil istenilemez”.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X