Yapı denetim sisteminde değişiklik önerisi

​​​​​​​TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi’nin de aralarında olduğu 26 tane TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yapı denetiminde değişiklik önerisinde bulundu. Açıklamada; ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine; kamunun görevlendirdiği ve müteahhit veya yapı sahibi ile bir mali ve idari bağlantı olmayan yapı kuruluşları kurulması önerildi.

Yapı denetim sisteminde değişiklik önerisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) yapı denetim sisteminde değişiklik önerisinde bulundu. İMO ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine; doğrudan kamu tarafından görevlendirilen ve müteahhit veya yapı sahibi ile bir mali ve idari bağlantı olmayan yapı denetim kuruluşları kurulmasını önerdi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odaları yaptığı açıklamada, ülkede her yıl ortalama 100 bin yeni yapının üretildiğinin altını çizerek; “Bu öneriler ile amaçlanan, riskli yapı stokuna her yıl yeni risklerin eklenmesini önlemek ve riskli yapıların dönüştürülmesi veya güçlendirilmesi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin altyapısını oluşturmaktır” dedi.

Açıklama şöyle devam etti;

“KAMUSAL NİTELİK YOK SAYILDI, YAPI DENETİMİ TİCARİLEŞTİRİLDİ”

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ile kurgulanan sistemde, denetim hizmetinin “kamusal” niteliğinin yok sayıldığı ve denetim hizmetinin ticarileştirildiğini söyleyerek, “Oysa yapı denetim hizmeti piyasa dengelerine ve serbest piyasanın rekabetçi koşullarına terk edilemez. Mevcut sistemin asli unsurları olan yapı denetim kuruluşları doğası gereği kâr amaçlıdır. Devlet bu kuruluşlar üzerinde etkin bir denetim mekanizması da kuramamıştır. Dolayısıyla Yasa kapsamında, inşa edilen yeni yapıların, istenilen düzeyde, güvenli, sağlıklı ve kaliteli olması sağlanamamıştır. Yapı denetim sistemi içinde, kurucu ortakları da dâhil olmak üzere proje, uygulama ve malzeme denetimiyle görevlendirilen ya da şantiye şefi olarak çalışan çok sayıda mühendis ve mimar yer almaktadır. Sistem, bünyesindeki her bir aktör için farklı sorunlar barındırmaktadır.” 

“YAPI DENETİM BEDELLERİ MÜTEAHHİTLERİN BASKILARIYLA DÜŞÜRÜLDÜ”

Yapı Denetim Kuruluşlarının ortaklarının verilen hizmet için alınan bedellerin azlığından şikâyet ettiğini; denetim hizmetlerinde yaşanan kalite sorununun devlet tarafından belirlenen bedelin yetersiz kalışına bağladığına dikkat çekilere; “Bu yakınmalarda haklılık payı vardır elbette. Zira devlet 595 sayılı KHK ile oluşturulan yapı denetim sisteminde yüzde 4-8 oranında belirlediği hizmet bedelini müteahhitlerin baskıları ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun sürecinde önce yüzde 3’e sonra da yüzde 1,5’e düşürmüştür. Hizmet bedelleri üzerinde bu kadar oynanması ve giderek azaltılması bile yapı denetim sisteminin nitelikli yapı üretimini sağlama hedefinden ne kadar uzak olduğunun, hukuki deyimle “şekli zorunluluk”tan dolayı oluşturulduğunun açık bir göstergesidir.”

“YAPI DENETİM KURULUŞLARI MALİYET GEREKÇESİYLE NİTELİKLİ İŞGÜCÜNDEN KAÇINIYOR”

Yapı denetim kuruluşlarının düşürülen ücretlerine karşılık en büyük maliyet unsuru olarak gördüğü mühendis ve mimarların ücret ve giderlerini kısmaya çalıştığını, nitelikli işgücünden kaçındığını ve hatta hizmet almadan teknik elemanların imzalarını kullanma yoluna gittiğini belirterek; “Sistemde denetçi, kontrol elemanı ve şantiye şefi olarak yer alan mühendis ve mimarlar ise ekonomik sorunların yanı sıra ücretli çalışmanın getirdiği sorunlarla da boğuşmaktadır. Mesleğinin gereğini yapmaya çalışan meslektaşlarımız üstlendikleri sorumluluğa göre son derece düşük ücretlerle çalıştırılmakta, üstelik bu ücretleri bile zamanında alamamakta, her an işsiz kalabileceği endişesi taşımakta, bir yandan yapı üretim sürecinde görev alan eğitimsiz ve vasıfsız usta, kalfa ve işçi gibi meslek mensupları ile uğraşırken diğer yandan yapı sahibi veya yüklenici tarafından proje dışı imalatları görmezden gelmeye zorlanmaktadır.

İşveren vekili sıfatı nedeniyle iş kazaları da dâhil olmak üzere yapı işyerlerinde oluşabilecek her türlü sorunun doğrudan muhatabı olan şantiye şefleri ise, tam zamanlı olarak çalışmaları gerekirken sistemde aynı zamanda birden fazla işyerinde şantiye şefliği yapmalarına olanak tanınması nedeniyle, üstlendikleri tüm bu sorumlulukların gereklerini yerine getirmekten uzaktır. Şantiye Şefliği hizmetleri de büyük oranda kağıt üzerinde kalan formaliteye dönüşmüş durumdadır.”

“SİSTEMİN YARATTIĞI KAOSUN TEK SUÇLUSU OLARAK MÜHENDİS VE MİMARLAR GÖRÜLÜYOR”

Sistemin sağlıksız kurgusu ve suiistimalleri nedeniyle görevini layıkıyla yapamayan birçok mühendis ve mimarın cezai ve hukuki pek çok yaptırımla karşılaştığının altını çizilerek, “Sistemin yarattığı kaosun tek suçlusu olarak mühendis ve mimarları görülmekte ve hedef tahtasına oturtulmaktadır. Zira yasanın uygulama sürecinde karşılaşılan güçlükler giderilmediği gibi yapılan değişiklikler sadece yapı denetim firmaları lehine olmuş, sayıları on binleri bulan mühendis ve mimar çalışanlar için koşullarını iyileştirici en ufak bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca, teknik kadroların nitelikleri ve yeterlilikleri sorgulanmaksızın yapı denetim sisteminde görev üstlenebilmeleri bir başka sorundur.  Denetim hizmetlerini yapanlar, yapılan işin önemi gereği bilgi, deneyim ve uzmanlık sahibi olmak durumundadır.  Ancak sistem bu tür elemanların görev yapabilmesine olanak sağlamamaktadır.” 

 “Sistemin böyle yürüdüğü bir ortamda sağlıklı bir inşa sürecinin oluşması elbette ki mümkün olamamakta, toplumun can ve mal güvenliği tehlikeye atılmaktadır. Denetim hizmetlerinin serbest piyasa koşullarına terk edilmesi topluma büyük bedeller ödetmektedir.”

“ÖNCELİKLE YETKİN MÜHENDİSLİK

 “Mevcut Yapı Denetim Yasasının öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine; uzmanlık ve yapılan işin önemini ve sorumluluğunu bilen yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir denetim süreci modeli hayata geçirilmelidir” denilerek, önerdiklerin modelin hayata geçmesi için şu öneriler sıraladı; Mühendislik hizmetlerinde özellikle yapı alanlarında hizmet veren teknik kadroların bilinçli ve bilgili olmaları kamu çıkarları açısından son derece büyük bir önem taşımaktadır. Halkın can ve mal güvenliğinin korunması, ulusal kaynakların doğru kullanılması, bilgi ve bilinç düzeyinin artmasıyla doğru orantılıdır. Yüksek öğretim kurumlarında verilen mühendislik eğitimi seviyesi ne olursa olsun temel eğitim niteliğindedir. Ayrıca bir mühendislik dalının pek çok alt dalları bulunmaktadır. Bir mühendisin sadece dört yıllık bir eğitim ile unvanını taşıdığı meslekte ve alt dallarının tamamında uzmanlaşması ya da yetkinleşmesi fiilen mümkün değilken taşıdığı unvan nedeniyle tüm alanlarda yetkilendirilmiş olması bir çelişkidir. Bu çelişkiden faydalanan ise mühendisin bilgisinden ziyade imzasına ihtiyaç duyan çıkar çevreleridir. Dolayısıyla 1938 yılından bugüne değiştirilmemiş olan 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Kanunu değiştirilmeli Meslek Odalarının kendi meslektaşlarını yetkinliklerine göre belgelendirme ve yetkilendirme hakkı getirilmelidir.

Yapı Denetim Sisteminde proje denetimi ve uygulama denetimi birbirinden ayrılmalı, kamu bünyesinde ülke genelinde ihtiyaç duyulan yer ve miktarda idari özerkliğe ve güvenceye sahip “Etüt ve Proje Denetim Birimleri” oluşturulmalıdır. Bu birimler denetledikleri projelerin ölçek ve özelliklerine göre sınıflandırılmalı ve yetkilendirilmelidir.   Bu birimlerde ilgili tüm meslek disiplinlerinin yeterli düzeyde istihdamı sağlanmalı, görev yapacak sorumlu denetçi İnşaat Mühendisleri Meslek Odası tarafından belirlenmiş Yetkin Mühendisler olmalı, çalışan tüm mühendis ve mimarlar ilgili meslek kuruluşları tarafından sertifikalandırılmalı, yaptıkları görev ve aldıkları sorumlulukların karşılığı oranında ücretlendirilmelidir.

Yapı Denetim Kuruluşları doğrudan kamu tarafından görevlendirilmiş birimler olarak çalışmalıdır. Yapı Denetim Kuruluşları ile müteahhit ve/veya yapı sahibi arasında herhangi bir mali ve idari bağlantı olmamalı Yapı Denetim ücretleri doğrudan kamu tarafından ödenmeli ve bu kuruluşlar doğrudan kamuya karşı sorumlu olmalıdır.

Yapı Denetim Kuruluşları için sorumluluk sigortası zorunluluğu getirilmelidir.

Hazır beton üreticileri de sisteme entegre edilip, yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar tanımlanmalı ve takibi yapılmalıdır.

Yapı Denetim Kuruluşlarının ortaklarının içerisinde Meslek Odası tarafından belgelendirilmiş en az bir tane Yetkin İnşaat Mühendisi bulunmalı ve onun sorumluluğunda diğer denetçiler ve kontrol elemanları çalışmalıdır.

Yapı Denetim Kuruluşunda görev yapacak mühendis ve mimarlar sorumluluklarına göre meslek kuruluşlarınca belgelendirilmeli, takibi yapılmalıdır.

Yapı Denetim Kuruluşlarında çalışan tüm görevliler kamu görevlisi statüsünde olmalı, ücretleri, iş güvenceleri ve özlük hakları teminat altına alınmalı, ücretleri TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmamak kaydıyla görev, yetki ve sorumluluklarına göre kademeli olarak belirlenmelidir.

Gerek Etüt ve Proje Denetim Birimlerinde gerekse Yapı Denetim Kuruluşlarında görev yapan mühendis ve mimarlar için mesleki sorumluluk sigortası getirilmelidir.

Yapı Denetim Kuruluşlarının oluşmasından, görevlendirilmesinden ve takibinden sorumlu olan tüm kurullarda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili Odaların temsilcileri yer almalıdır.

Nitelikli proje hizmetlerinin verilebilmesi için Meslek Odalarının önündeki engeller kaldırılmalı, proje hizmeti veren Mühendis ve Mimarlar için Odaların yetkilendirme ve denetleme hakkı olmalı,  proje hizmet koşulları ve ücretleri Odalar tarafından belirlenmelidir.

Müteahhitlik iş, işleyiş ve ilişkilerini belirleyen özel bir kanun çıkarılmalı ve sorumlulukları belirlenmelidir. Kamu müteahhitleri gibi yeterlilik kriterleri getirilmeli teknik kadro, finans, donanım ve iş bitirme kriterleri koyularak titizlikle uygulanmalıdır.

Yapı alanı 1500 m²’yi geçen her yapım işinde tam zamanlı olarak bir Şantiye Şefi bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir.

Şantiye Şeflerinin işveren (müteahhit) ile yapacağı hizmet sözleşmeleri ilgili Meslek Odası tarafından belirlenen tip sözleşmeler çerçevesinde olmalı, Şantiye Şeflerinin alacakları ücretler TMMOB’nin belirlemiş olduğu ücretlerin altında olmamalıdır.

Şantiye Şeflerinin belgelendirilmesi ve bu belgelendirmeye esas eğitimleri ilgili Meslek Odası tarafından yapılmalıdır.

Sistemde görev alan tüm mühendis ve mimarların sicilleri kayıtlı oldukları Meslek Odaları tarafından tutulmalıdır.

Tüm yapılar, yapım ve kullanım özelliklerini koruyup korumadığının tespiti amacıyla ve ilgili kamu kurumlarının sorumluluğu altında, imara aykırılık, yapısal elemanlardaki değişiklik ve hasar-deformasyon oluşup oluşmadığı bakımından periyodik olarak denetlenmelidir.”

Açıklamanın altında imzası bulunan odalar;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ,TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık